-

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak
kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla
incelemenizi rica ediyoruz.
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz;
veri sorumlusu olarak Bilin.com
tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel
verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibinin yapılması ve
ihbar kapsamında tarafınızdan iletilen bilgi ve/veya belgelerin takibi/sonuçlandırılması
amaçlarıyla sınırlı olarak Bilinsin tarafından işlenmektedir.
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik
olarak işlenmektedir.
d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri
İletişim Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
Kimlik Bilgisi: İsim-Soy İsi
İletişim Bilgisi: E-Posta
Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde
belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile
sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik tedarikçiler, topluluk şirketleri ve iş ortaklarımıza
KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen
amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili
Bilgilendirme
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Bilinsin’in
İletişim Formu’nda belirttiğiniz elektronik posta adresi üzerinden info@bilinsin.com e-posta
adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.